Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

Η Σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) είναι η επισημείωση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.

Τίθεται αποκλειστικά και μόνο σε έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Δικαστικές Αρχές ή από Συμβολαιογράφο (π.χ. δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά, δελτία ποινικού μητρώου, συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, συμβόλαια αγοράς κ.λ.π.). Για κάθε άλλου είδους έγγραφο παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην Περιφέρεια.

Το έγγραφο στο οποίο επιθυμείτε να τεθεί η σφραγίδα της Χάγης κατατίθεται στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου (γραφείο 18, 2ος όροφος) εις διπλούν (ένα επικυρωμένο αντίγραφο στο οποίο τίθεται η σφραγίδα και ένα απλό το οποίο παραμένει στο αρχείο του Πρωτοδικείου).

Για την αίτηση απαιτείται μεγαρόσημο των τεσσάρων (4) ευρώ.
Για κάθε ένα έγγραφο απαιτείται μεγαρόσημο των δύο (2) ευρώ και παράβολο αξίας δέκα (10) ευρώ, που εκδίδεται ηλεκτρονικά στο e-paravolo, για χρήση από το Φορέα: Δικαιοσύνης, Κατηγορία Παραβόλου: Επισημείωση Σύμβασης Χάγης, Τύπος Παραβόλου: [8221] Επισημείωση σε δικαστικής φύσης δημόσιο έγγραφο, και το οποίο πρέπει να είναι πληρωμένο κατά την εμφάνισή του στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου (καλό θα ήταν να υπάρχει και η απόδειξη πληρωμής).

Τα μεγαρόσημα μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε από το γραφείο 8, 4ος όροφος, είτε από το γραφείο 1 στο 1ο υπόγειο του δικαστικού μεγάρου.

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Λίστα κρατών που έχουν υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης (εξωτερικός σύνδεσμος).

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για να χορηγηθεί η σφραγίδας σε συμβολαιογραφικό έγγραφο απαιτείται η φυσική παρουσία του συμβολαιογράφου στο Πρωτοδικείο, το έγγραφο θα πρέπει να είναι ανυπόγραφο και ο συμβολαιογράφος να υπογράψει ενώπιον του Δικαστή υπηρεσίας, ο οποίος θα βεβαιώσει το γνήσιον της υπογραφής.

Σε περίπτωση που το συμβολαιογραφικό έγγραφο έχει βεβαιωθεί ψηφιακά από τον συμβολαιογράφο μέσω της εφαρμογής gov.gr «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου», δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2410 536662 (Τμήμα Πρωτοκόλλου).