Λήψη Αντιγράφων Πολιτικών Αποφάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρωτοδικείο Λάρισας δεν έχει ακόμα διασύνδεση με το σύστημα ΟΣΔΔΥ-ΠΠ-ΣΟΛΩΝ.

Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν οδηγίες για την χρήση της υπηρεσίας λήψης αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων για τους παρασταθέντες δικηγόρους.

Η υπηρεσία λήψης αντιγράφων αποφάσεων αναπτύχθηκε στο Εφετείο Πειραιώς και η υλοποίησή του στην διαχείριση του αρχείου των πολιτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Λάρισας έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Λάρισας.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλες τις αποφάσεις των πολιτικών τμημάτων (εκτός διαταγών πληρωμής) με ημερομηνία έκδοσης από 1/1/2021 και εντεύθεν, που έχει παρασταθεί ο Δικηγόρος και επομένως έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφο απόφασης.

Ο δικηγόρος εισέρχεται στο σύστημα με την χρήση είτε των κωδικών taxis, είτε των κωδικών της ολομέλειας. Οι επιλογές που υπάρχουν με την είσοδό του στο σύστημα είναι οι ακόλουθες:

 • Πληροφορίες χρήστη:

  Σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται τα στοιχεία του Δικηγόρου όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Δικηγόρων του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ. Υπάρχει κενό πεδίο για το e-mail των ειδοποιήσεων το οποίο μπορεί να συμπληρώσει ο Δικηγόρος αν θέλει οι ειδοποιήσεις του συστήματος να έρχονται στο συγκεκριμένο e-mail. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί το ήδη υπάρχον.

 • Τα δικαστικά μου έγγραφα: (Αυτή η ενότητα είναι χρήσιμη μόνο για υπηρεσίες που είναι ενταγμένες στο σύστημα ΟΣΔΔΥ-ΠΠ – ΣΟΛΩΝ)
 • Διαχείριση Αιτημάτων/Δηλώσεων:

  Σε αυτήν την ενότητα μπορεί ο Δικηγόρος να παρακολουθεί την εξέλιξη των αιτημάτων που έχει υποβάλλει. Επιλέγοντας το αίτημα και κάνοντας διπλό κλικ ή επιλέγοντας “Προβολή αιτήματος” εμφανίζονται οι λεπτομέρειες όπως επίσης και το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο, αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Πρωτοδικείο.
  Στην ίδια οθόνη επιλέγοντας “Νέο Αίτημα” ο Δικηγόρος μπορεί είτε να αιτηθεί απλό ηλεκτρονικό αντίγραφο της απόφασης, είτε να αιτηθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο επιλέγοντας “Αίτημα ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου”. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός του e-παραβόλου στο αναδυόμενο παράθυρο και αφού γίνει έλεγχος με την ΓΓΠΣ και δεσμευθεί το παράβολο θα συμπληρωθεί αυτόματα το ποσό και θα ανάψει η πράσινη ένδειξη, ενώ σε περίπτωση προβλήματος θα ανάψει η κόκκινη. Επιλέγοντας αποθήκευση αιτήματος αυτό στέλνεται στο κατάστημα προς διεκπεραίωση.
  Επίσης μπορεί να αιτηθεί για αντίγραφο απόφασης που δεν είναι παραστάς, αλλά έχει νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο και επισυνάπτει στην σχετική ενότητα.

Για όσο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται σε ισχύ η ΚΥΑ «Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικών Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά» θα πρέπει να επιλέγεται το checkbox «Ατελώς» και να περιγράφεται η αιτιολογία.

Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά αντίγραφα των αποφάσεων που χορηγούνται, αποτελούν ακριβή ψηφιακά αντίγραφα των έγχαρτων πρωτοτύπων που τηρούνται στα τμήματα των πολιτικών κατά τους όρους για την ηλεκτρονική έκδοση δημοσίων εγγράφων του Ν. 4727/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αναλυτικές οδηγίες χρήσης μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.